REGULAMIN APLIKACJI “MEETCLUB”

1. Regulamin zawiera zasady korzystania z aplikacji i serwisu działającego pod nazwą „MEETCLUB” i stanowi jednocześnie regulamin dla wszystkich użytkowników (zwany dalej „Regulaminem”).

2. Wyłącznym właścicielem aplikacji, jej dalszych opracowań, uzupełnień, zmian i serwisu MEETCLUB jest spółka DREAM-IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakowskiej 7/11, 31-062 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000853483, posiadająca numer NIP 6762583753 oraz numer REGON 38672490200000, o kapitale zakładowym w wysokości 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych), w całości wpłacony (zwaną dalej „ DREAM-IT”).

3. Słownik najistotniejszych pojęć użytych w Regulaminie:

Aplikacja MeetClub – oprogramowanie mobilne z interfejsem dotykowym, dające Użytkownikowi możliwość na zawieranie znajomości, randkowanie, grę i zabawę w Wirtualnych Klubach.

Avatar - animowana postać wygenerowana w Aplikacji MeetClub, którą w domyśle Użytkownik tworzy na swoje podobieństwo lub według własnych preferencji. Avatary występują w wersji męskiej i żeńskiej. Można indywidualizować Avatara wybierając kolor skóry, fryzurę, kolor włosów, oczu, figurę, kształt twarzy. Avatara można dowolnie ubierać w ubrania oraz dodatki dostępne w szafie i sklepie.

Coins - waluta Aplikacji MeetClub, za którą można nabyć ubrania, akcesoria i dodatki dla Avatara, wejściówki do Wirtualnych Klubów, „drinki”, korzystać z dodatkowych opcji i usług.

Chat – rozmowa między Użytkownikami Aplikacji MeetClub, obejmująca możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, rozmowy on-line, wysyłaniu zdjęć, filmów itp.

Konto Użytkownika – miejsce w którym Użytkownik dokonuje spersonalizowania swoich danych, dokonuje zmian, decyduje o zmianie profilu, danych, usunięciu profilu, komunikuje się z DREAM-IT, wykonuje wszelkie czynności, aktywności w aplikacji MEETCLUB.

Minigry – dodatkowe gry dostępne dla Użytkownika w Aplikacji MeetClub, dające możliwość wygrania Coins.

Profil Użytkownika – to zbiór ustawień i preferencji, zdjęć w którym określone są informacje o Użytkowniku, widoczny dla innych Użytkowników.

Profil Użytkownika Premium – jest to dodatkowo płatny Profil Użytkownika wzbogacony o dodatkowe funkcje.

Sklep – miejsce, w którym można dokonać zakupu dodatkowych funkcji i usług oferowanych w ramach Aplikacji MeetClub za pomocą Coins.

Szafa - miejsce w menu Aplikacji MeetClub, w którym istnieje możliwość ubrania Avatara w dostępne darmowo lub zakupione ubrania i dodatki oraz zmiany jego wyglądu. W Szafie można wybrać także kolor Aplikacji MeetClub.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, która zaakceptowała niniejszy Regulamin w całości, oświadczyła wobec DREM-IT, że ma skończone 18 lat w dacie złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu.

Wirtualne kluby – miejsca stworzone w Aplikacji MeetClub, w których można spotykać się z innymi Użytkownikami, poruszać się Avatarem, nawiązywać interakcje z innymi Użytkownikami oraz korzystać z dostępnych w Aplikacji MeetClub usług.

Taniec - ruchy wykonywane przez Avatara, stworzone na potrzeby aplikacji MeetClub, które użytkownik, po zakupie w szafie może wykonywać w klubach aplikacji.

Lista użytkowników - lista użytkowników w aplikacji MeetClub, pokazująca użytkowników i ich profile.

4. Aplikacja MEETCLUB pozwala na korzystanie z serwisu MEETCLUB, prowadzonego przez DREM-IT.

5. Użytkownicy korzystający z aplikacji i serwisu MEETCLUB zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w całości.

Aplikacja i serwis

6. Aplikacja MEETCLUB pozwala na korzystanie z serwisu MEETCLUB. Serwis MEETCLUB jest internetowym serwisem pozwalającym na udział w wirtualnych spotkaniach, koncertach, eventach, interakcjach, poznawanie innych uczestników serwisu w wirtualnych klubach, udział w grach dostępnych w serwisie, zamieszczanie własnych materiałów na Profilu Użytkownika.

7. Do korzystania z aplikacji i serwisu MEETCLUB niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz udostępnienie lokalizacji.

Rejestracja

8. Pobranie aplikacji MEETCLUB i rejestracja w serwisie MEETCLUB jest darmowa.

9. Każda osoba, która chce zainstalować Aplikację MEETCLUB oraz zarejestrować się w serwisie MEETCLUB musi być osobą fizyczną i mieć ukończone 18 lat oraz zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

10. W celu zainstalowania Aplikacji MEETCLUB oraz rejestracji w serwisie MEETCLUB konieczne jest posiadania urządzenia końcowego odpowiadającego następującym specyfikacjom technicznym:


Android

System min.: Nougat 7.0 lub nowszy

RAM min.: 4 GB

Zegar procesora min.: 2.30 GHz

Wyświetlacz min.:1080 x 1920 pix


iPhone/iPad

System min.: iOS 10 lub nowszy

RAM min.: 2GB

Zegar procesora min.: 2.2 GHz Apple A10


11. Poprawne działanie aplikacji i serwisu MEETCLUB możliwe jest jedynie na urządzeniach końcowych odpowiadającym specyfikacjom technicznym podanym w Regulaminie. DREAM-IT zaznacza, iż korzystanie z aplikacji i serwisu na innych urządzeniach końcowych może wiązać się z brakiem lub ograniczeniem funkcjonalności.

12. DREAM-IT nie odpowiada za ewentualne skutki instalacji Aplikacji MEETCLUB na urządzeniu końcowym, takie jak: spowolnienie działania urządzenia końcowego, konflikt pomiędzy aplikacjami na urządzeniu końcowym lub awaria samego urządzenia końcowego, utraty danych w całości lub w części.

13. Rejestracja w serwisie MEETCLUB wymaga zainstalowania na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji MEETCLUB i wypełnienia przez Użytkownika serwisu formularza rejestracyjnego następującymi danymi:

§ nazwa [nick] Użytkownika,

§ adres e-mail Użytkownika,

§ wiek.

14. Użytkownik potwierdza, iż wskazany przez niego przy rejestracji wiek Użytkownika jest prawdziwy i jest wiekiem Użytkownika, a podane przez niego pozostałe dane nie naruszają praw jakichkolwiek osób trzecich. W przypadku gdy Użytkownik w rzeczywistości nie będzie spełniać kryteriów pozwalających na rejestrację w serwisie MEETCLUB, wyłącznie odpowiedzialnym za skutki takiej rejestracji ponosi Użytkownik oraz jego opiekun prawny.

15. Potwierdzenie i dokończenie rejestracji w Aplikacji MEETCLUB następuje za pośrednictwem link’u w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej przez serwis MEETCLUB na wskazany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej. Po potwierdzeniu rejestracji osoba rejestrująca się uzyskuje status Użytkownika.

16. Zarejestrowany Użytkownik posiada w serwisie MEETCLUB indywidualne konto, dostępne wyłącznie dla Użytkownika po zalogowaniu. Wszystkie czynności wykonywane w serwisie MEETCLUB przez Użytkownika dokonywane są za pośrednictwem jego Konta Użytkownika.

17. Za pośrednictwem Konta Użytkownika Użytkownik wprowadza ustawienia swojego Profilu w serwisie MEETCLUB i nim zarządza. Profil Użytkownika może zawierać, według uznania Użytkownika, następujące dane:

§ fotografie Użytkownika,

§ Avatar Użytkownika,

§ zainteresowania i inne dane związane z osobowością.

18. Użytkownik personalizuje swojego Avatara poprzez wybór:

§ płci,

§ typu budowy ciała,

§ koloru włosów,

§ koloru oczu,

§ fryzury,

§ ubrań,

§ dodatków.

19. Avatar Użytkownika jest postacią fikcyjną i nie musi odpowiadać jego realnym cechom fizycznym.

20. Użytkownik może udostępnić swoją lokalizację innym Użytkownikom aplikacji i serwisu MEETCLUB. Lokalizacja będzie widoczna (z dokładnością nie większą nią do 500 m) dla innych Użytkowników, z wyjątkiem Profilu Użytkownika Premium. Dla poprawnego działania Aplikacji i serwisu niezbędne jest uruchomienie lokalizacji urządzenia we wszystkich wersjach profilu Użytkownika.

21. Wszelkie materiały opublikowane przez Użytkownika na jego Profilu Użytkownika muszą być własnością Użytkownika (lub Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia lub zgody od właściciela/dysponenta materiałów) a ich publikacja na Profilu Użytkownika nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz dobrych obyczajów.

22. Użytkownik publikując materiały na Profilu Użytkownika udziela DREAM-IT bezterminowej licencji na korzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i dalsze udostępnianie materiałów Użytkownika jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet i prasy drukowanej.

23. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić DREAM-IT, w terminie 10 dni od wystąpienia takiego zdarzenia, z wszelkich roszczeń dotyczących materiałów opublikowanych przez Użytkownika i skierowanych przez osoby trzecie wobec DREAM-IT, w szczególności poprzez wstąpienie w jego miejsce w sprawie sądowej lub przystąpienie jako interwenient uboczny w procesie sądowym. DREAM-IT zastrzega sobie prawo do działania jako pokrzywdzony, poszkodowany oraz oskarżyciel posiłkowy w przypadku wystąpienia zdarzenia uprawniającego DREAM-IT do złożenia takiego wniosku.

24. Użytkownik ustala zakres danych zawartych w Profilu Użytkownika, które dostępne będą dla innych Użytkowników serwisu MEETCLUB. Użytkownik nie może ustawić dostępności dla innych Użytkowników następujących danych:

§ adres e-mail Użytkownika,

§ hasło do Konta.

25. DREAM-IT może wprowadzić limit materiałów publikowanych przez Użytkownika, jeżeli ich opublikowanie może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu MEETCLUB, w szczególności co do rozmiaru lub/i funkcjonalności lub/i zakłóceń. Ograniczenie dotyczyć może rozmiaru pliku, obrazu lub ilości plików, obrazów, linków.

26. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika w serwisie MEETCLUB. Użytkownik nie może udostępniać ani przekazywać osobom trzecim swojego Konta Użytkownika i Profilu Użytkownika oraz danych dostępowych.

Dostępność serwisu

27. DREAM-IT nie gwarantuje pełnej dostępności serwisu MEETCLUB i zastrzega, iż możliwe są okresowe przerwy w dostępności do serwisu MEETCLUB w związku z prowadzonymi przez DREAM-IT pracami konserwacyjnymi, aktualizacyjnymi, przerwami, zakłóceniami, zniekształceniami sygnału lub usuwaniem awarii.

28. DREAM-IT nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności serwisu, w tym w szczególności na skutek okoliczności leżących po stronie Użytkownika, jego urządzeń końcowych lub dostawcy usług internetowych, z których korzysta Użytkownik, na skutek zdarzeń losowych, na skutek działań osób trzecich lub innych działań nie wywołanych przez DREAM-IT (np. przez booty).

29. DREAM-IT zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego wyłączenia serwisu MEETCLUB bez podania przyczyny.

Zasady użytkowania aplikacji

30. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu MEETCLUB oraz zawartych w nim funkcjonalności Aplikacji, rozwiązań do celów innych niż to wynika z charakteru serwisu MEETCLUB lub innych celów sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności niedozwolone jest:

§ rozpowszechnianie i przekazywanie treści pornograficznych lub treści z wykorzystaniem lub/i użyciem dzieci lub o podobnym charakterze,

§ wykonywanie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

§ rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,

§ propagowanie nietolerancji, rasizmu, ksenofobii, faszyzmu, totalitaryzmu oraz innych skrajnych poglądów, które nawet hipotetycznie i pośrednio, mogłyby naruszyć czyjekolwiek prawa,

§ podejmowanie w serwisie MEETCLUB jakichkolwiek działań na szkodę Użytkowników, szkodę DREAM-IT lub innych osób trzecich,

§ publikowanie w serwisie, w ramach Konta Użytkownika, Czatu itp. treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne czy dobra osobiste osób trzecich, bez względu czy są to osoby fizyczne, prawne lub nie posiadające żadnego statusu,

§ popełnianie przestępstw, wykroczeń, czynów nieuczciwej konkurencji.

Funkcjonalności i usługi

31. Serwis MEETCLUB posiada następujące funkcjonalności:

§ Komunikator – umożliwia komunikację pomiędzy Użytkownikami znajdującymi się w danym Wirtualnym Klubie,

§ Wirtualny Klub – umożliwia poruszanie się po pomieszczeniu klubu i poznawanie innych Użytkowników obecnych w danym Wirtualnym Klubie, zakupu wirtualnych napojów,

§ Chat - umożliwia rozmowę dwóch Użytkowników obecnych w tym samym Wirtualnym Klubie,

§ Rozmowa telefoniczna – umożliwia rozmowę audio z innymi Użytkownikami,

§ Wirtualny koncert – udostępnianie tej samej muzyki wszystkim Użytkownikom obecnym w danym Wirtualnym Klubie,

§ Zakup Coinsów – Użytkownik może za pomocą Coinsów nabywać w sklepie usługi oferowane przez MEETCLUB,

§ Gry - umożliwiają Użytkownikom udział w mini-grach w Wirtualnym Klubie i zdobywania Coinsów, za które Użytkownik może zakupić ubrania, dodatki lub wirtualne drinki itp.,

§ Ranking – system oceniania Użytkowników na podstawie ich aktywności w MEETCLUB obejmujący kwalifikacje do poziomów oceny: brązowy, srebrny, złoty, diament oraz premium. Poziom premium zawsze ograniczony jest czasowo,

§ Challenge – system interakcji dla Użytkowników (dzienny, tygodniowy, eventowy) pozwalający na zdobycie nagrody punktowej pozwalającej na czasowe uprawnienie do otrzymania dodatkowej ograniczonej w czasie funkcjonalności lub konkretnej nagrody.

§ Lista użytkowników – lista użytkowników w aplikacji MEETCLUB, pokazująca użytkowników i ich profile. Pozwala na przeglądanie profili innych użytkowników znajdujących się aktualnie w klubie oraz zalogowanych do aplikacji w ostatnich 24h.

§ Próbny pakiet VIP – Pakiet premium przyznawany użytkownikowi na 14 dni, mający na celu zapoznanie użytkownika z funkcjonalnościami oferowanymi w ramach płatnego pakietu premium w aplikacji MEETCLUB. Przyznany pakiet premium po ukończeniu 14-dniowego okresu próbnego, odnawia się automatycznie, przechodząc na płatną subskrypcję pakietu premium w wersji 14 dni i odnawia się cyklicznie do czasu rezygnacji z subskrypcji przez użytkownika. Środki za rozpoczęcie płatnej subskrypcji po upłynięciu okresu próbnego, pobierane są automatycznie z portfela elektronicznego użytkownika, podpiętego do Sklepu Play/App Store. Podczas akceptacji przyznania pakietu premium pojawia się jasna informacja o automatycznym przedłużaniu pakietu po ukończeniu okresu próbnego oraz o pobieraniu środków z portfela elektronicznego, na co użytkownik przyjmujący pakiet premium wyraża zgodę.

§ Newsletter – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie się użytkownika na listę osób otrzymujących informację handlowe i promocyjne związane z działalnością i funkcjonowaniem aplikacji MEETCLUB.

§ Przesyłanie przedmiotów - mechanizm umożliwiający przesyłanie pomiędzy użytkownikami elementów zakupionych w MEETCLUB, takich jak elementy zakupione w szafie.

§ Zapraszanie do klubu – mechanizm zapraszania użytkowników do swojej instancji klubu, poprzez wybór profilu z listy użytkowników z poziomu funkcjonalności.

Płatności

32. Korzystanie z Aplikacji i serwisu MEETCLUB jest darmowe, za wyjątkiem zakupu przez Użytkownika Coinsów, które powalają korzystać z odpłatnych elementów, obejmujących m.in.:

§ ubrania,

§ dodatki,

§ wejściówki do Wirtualnych Klubów,

§ tańce

Serwis MEETCLUB umożliwia zakup przez Użytkownika Profilu Premium, za rzeczywistą walutę, który odnawia się automatycznie do czasu jego rezygnacji przez Użytkownika.

33. Płatności w Aplikacji i serwisie MEETCLUB następują za pośrednictwem platformy GOOGLE PLAY lub IOS PLAY. Dokonując płatności Użytkownik wyraża zgodę na jej dokonanie za pośrednictwem tych platform i na zasadach w nich określonych.

34. Zakupione przez Użytkownika odpłatne elementy, jakimi są „drinki”, wejściówki do Wirtualnych Klubów lub Profil Użytkownika Premium są przypisywane do Konta Użytkownika, na czas określony w ofercie sprzedaży odpłatnego elementu, a po użyciu tego elementu, usuwane z Konta Użytkownika.

35. Użytkownik dokonując zakupu w Aplikacji i serwisie MEETCLUB wyraża zgodę, w trybie art. 38 pkt. 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez DREAM-IT przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i jest świadomy, iż wraz z przypisaniem odpłatnych elementów do Konta Użytkownika, utraci on prawo do odstąpienia od umowy.

Dodatkowe usługi Premium

36. W ramach serwisu objętego Aplikacją MEETCLUB, Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu usług o charakterze Premium, które są odmienne do podstawowego Profilu Użytkownika.

37. Działanie Profilu Użytkownika jako Profil Użytkownika Premium ograniczone jest w czasie i zależne od ceny dla poszczególnego okresu obejmującego miesiąc, kwartał lub rok.

38. Profil Użytkownika Premium umożliwia:

§ filtrowanie Użytkowników na podstawie wskazanych kryteriów,

§ tryb incognito (dany Użytkownik Premium jest niewidoczny dla innych Użytkowników w Wirtualnym Klubie, porusza się i wchodzi w interakcje, jakby był w Wirtualnym Klubie),

§ wysyłanie zdjęć SNAP w ilości większej aniżeli 3 zdjęć na dobę,

§ dawanie serduszek bez limitu,

§ otrzymanie drinków z kategorii Symbole w cenie usługi Premium przez cały okres jej trwania,

§ możliwość wejścia do wszystkich klubów MeetClub (płatne tylko kluby partnerskie),

§ możliwość niepokazywania swojej lokalizacji,

§ możliwość bycia topless w aplikacji (Avatar może wejść w bieliźnie do klubu, lub w części garderoby),

§ możliwość wyboru fryzur w niestandardowych kolorach(w szafie).

Wyrejestrowanie Konta przez Użytkownika

39. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto Użytkownika serwisu MEETCLUB oraz odinstalować Aplikację MEETCLUB.

40. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika usunięte zostają z serwisu MEETCLUB Profil wraz ze wszystkimi danymi i materiałami Użytkownika.

41. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika wniosku o usuniecie jego danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym usunięciu ulega również Konto Użytkownika z uwagi na brak możliwości świadczenie usługi przez DREAM-IT.

42. Odinstalowanie Aplikacji MEETCLUB z urządzenia końcowego Użytkownika nie jest równoznaczne z usuniecie Konta Użytkownika z serwisu MEETCLUB.

43. MEETCLUB zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Użytkownika, w tym pozwalających na identyfikację urządzenia Użytkownika, zgodnie z przepisami prawa i w jego granicach.

44. Blokada i usuniecie Konta Użytkownika przez DREAM-IT

45. W sytuacji gdy Użytkownik korzysta z serwisu i Aplikacji MEETCLUB w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego DREAM-IT może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik:

§ korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

§ nie zalogował się na Serwisie przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zalogowania się przez Użytkownika,

§ korzysta z więcej niż z jednego Konta Użytkownika,

§ nie zaakceptował zmian w Regulaminie,

§ narusza przepisy prawa powszechnie obowiązujące lub prawa osób trzecich, choćby pośrednio.

46. DREAM-IT może podjąć decyzję o odblokowaniu Konta Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik zaprzestanie działań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

47. DREAM-IT zastrzega sobie w każdym przypadku prawo - z uwagi na ochronę interesów innych Użytkowników oraz osób trzecich - do decydowania o udostępnieniu Profilu Użytkownika lub jego blokadzie. Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia danych Profilu Użytkownika w języku polskim lub angielskim, zgodnie z faktami. W przypadku zamieszczenia wpisów lub sformułowań niezrozumiałych, w obcych językach, lekceważących innych Użytkowników lub godzących w prawa osób trzecich, choćby pośrednio, DREAM – IT ma prawo odmowy publikacji Profilu Użytkownika oraz posiada prawo do jego zablokowania, zawieszenia lub zamknięcia. DREAM – IT zastrzega sobie prawo do zmiany lub usuwania jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Użytkownika lub odmowy ich opublikowania, jeżeli treść takich informacji naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego lub dobre imię DREAM-IT. Użytkownik wyraża niniejszym świadomą zgodę dla DREAM-IT na wszelkie niezbędne działania DREAM-IT zmierzające do ochrony praw pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich.

Polityka prywatności

48. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu MEETCLUB.

49. Właścicielem i operatorem Aplikacji i serwisu MEETCLUB jest DREAM-IT.

50. Administratorem wszystkich danych osobowych przekazanych w ramach korzystania z Aplikacji i serwisu MEETCLUB jest DREAM-IT.

51. DREAM-IT odpowiada za przetwarzanie zbieranych w ramach serwisu i Aplikacji MEETCLUB informacji oraz dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników i ochrony danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z serwisu.

52. Dane osobowe pozyskane przez DREAM-IT w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu i Aplikacji MEETCLUB są przetwarzane w szczególności do:

§ realizacji głównej funkcjonalności portalu MEETCLUB, polegającej na udostępnieniu serwisu pozwalającego na udział w wirtualnych spotkaniach, koncertach, poznawania innych uczestników serwisu w wirtualnych klubach, udział w grach dostępnych w serwisie,

§ przesyłania informacji drogą elektroniczną - powiadomienia o aktywności aplikacji,

§ realizacji obowiązków nałożonych na MEETCLUB w ramach przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

53. DREAM-IT w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowało wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostepnieniu danych osobom nieupoważnionym. DREAM-IT kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

54. DREAM-IT przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

55. Serwis i Aplikacja MEETCLUB realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

56. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności DREAM-IT w ramach realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem serwisu i Aplikacji MEETCLUB lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie Użytkownika.

57. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

58. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

w zakresie realizacji zawartej z DREAM-IT umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,

w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na DREAM-IT w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez DREAM-IT,

do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów DREAM-IT stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

59. Dane osobowe pozostawione w serwisie lub w Aplikacji MEETCLUB nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do korzystania z usług podmiotów świadczących usługi hostingowe, w celu przechowywania danych osobowych Użytkowników.

60. Dane osobowe Użytkowników nie będą także udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

61. Do danych osobowych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

62. Wszelkie uwagi Użytkowników związane z RODO Użytkownik powinien przekazywać na adres poczty elektronicznej: rodo@meetclub.pl

63. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez DREAM-IT odbiorcom, którzy są dostawcami usług m.in. pośrednikom płatności. Dane mogą być udostępnione również innym podmiotom niż wskazanym powyżej, które posiadają uprawnienie dostępu wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa np. organom publicznym. Dane w zakresie udostępnionym przez Użytkownika mogą być dostępne również dla innych Użytkowników Serwisu.

64. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub przypuszczalnego miejsca popełnienia naruszenia.

Zmiana Regulaminu

65. DREAM-IT zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści Regulaminu, w całości lub w części, w szczególności w sytuacji gdy jest to spowodowane koniecznością dostosowania jego treści do technicznych aspektów funkcjonowania serwisu i Aplikacji MEETCLUB lub zmian w powszechnie obowiązujących przepisach lub wymagane jest do dla rozwoju Aplikacji i funkcjonalności MEETCLUB.

66. W przypadku gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmian w treści Regulaminu jego Konto Użytkownika zostanie usunięte przez DREAM-IT.

Postanowienia końcowe

67. Użytkownik nie może kopiować, powielać lub jakiekolwiek inne wykorzystywać całości lub części informacji oraz innych danych zawartych w serwisie MEETCLUB lub stanowiących jego integralną część, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku określonego w treści ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

68. Treść niniejszego Regulaminu oraz stosunku prawnego łączącego Użytkownika z DREAM-IT podlega prawu polskiemu.

69. DREAM-IT ma prawo zlecić osobom trzecim, które są jej usługodawcami i wykonawcami, świadczenie części lub całości zakresu świadczonych usług, o ile nie narusza to praw Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.

70. DREAM-IT nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników, w szczególności za dokonane przez nich naruszania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, obejmujące m.in. popełnione przestępstwa, bez względu na formę, wykroczenia oraz naruszenia dóbr osobistych i praw osób trzecich.

71. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

72. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.