REGULAMIN APLIKACJI “MEETCLUB”

REGULAMIN APLIKACJI “MEETCLUB”

1. Regulamin zawiera zasady korzystania z aplikacji i serwisu działającego pod nazwą „MEETCLUB” i stanowi jednocześnie regulamin dla wszystkich użytkowników (zwany dalej „Regulaminem”).

2. Wyłącznym właścicielem aplikacji, jej dalszych opracowań, uzupełnień, zmian i serwisu MEETCLUB jest spółka DREAM-IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakowskiej 7/11, 31-062 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000853483, posiadająca numer NIP 6762583753 oraz numer REGON 38672490200000, o kapitale zakładowym w wysokości 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych), w całości wpłacony (zwaną dalej „ DREAM-IT”).

3. Słownik najistotniejszych pojęć użytych w Regulaminie:

Aplikacja MeetClub – oprogramowanie mobilne z interfejsem dotykowym, dające Użytkownikowi możliwość na zawieranie znajomości, randkowanie, grę i zabawę w Wirtualnych Klubach.

Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji, dostępny na stronie: www.meetclub.pl/regulamin lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się w Aplikacji;

Awatar - animowana postać wygenerowana w Aplikacji MeetClub, którą w domyśle Użytkownik tworzy na swoje podobieństwo lub według własnych preferencji. Avatary występują w wersji męskiej i żeńskiej. Można indywidualizować Avatara wybierając kolor skóry, fryzurę, kolor włosów, oczu, figurę, kształt twarzy. Avatara można dowolnie ubierać w ubrania oraz dodatki dostępne w szafie i sklepie.

Coins - waluta Aplikacji MeetClub, za którą można nabyć ubrania, akcesoria i dodatki dla Avatara, wejściówki do Wirtualnych Klubów, „drinki”, korzystać z dodatkowych opcji i usług.

Chat – rozmowa między Użytkownikami Aplikacji MeetClub, obejmująca możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, rozmowy on-line, wysyłaniu zdjęć, filmów itp.

Event – czasowe wydarzenie odbywające się w wirtualnych klubach MEETCLUB.

Konto Użytkownika – miejsce w którym Użytkownik dokonuje spersonalizowania swoich danych, dokonuje zmian, decyduje o zmianie profilu, danych, usunięciu profilu, komunikuje się z DREAM-IT, wykonuje wszelkie czynności, aktywności w aplikacji MEETCLUB.

Lista użytkowników - lista użytkowników w aplikacji MeetClub, pokazująca użytkowników i ich profile.

Minigry – dodatkowe gry dostępne dla Użytkownika w Aplikacji MeetClub, dające możliwość wygrania Coins.

Profil Użytkownika – to zbiór ustawień i preferencji, zdjęć w którym określone są informacje o Użytkowniku, widoczny dla innych Użytkowników.

Profil Użytkownika Premium – jest to dodatkowo płatny Profil Użytkownika wzbogacony o dodatkowe funkcje.

Przesyłanie itemów - mechanizm umożliwiający przesyłanie pomiędzy użytkownikami elementów zakupionych w MEETCLUB, takich jak elementy zakupione w szafie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sklep – miejsce, w którym można dokonać zakupu dodatkowych funkcji i usług oferowanych w ramach Aplikacji MeetClub za pomocą Coins.

Szafa - miejsce w menu Aplikacji MeetClub, w którym istnieje możliwość ubrania Avatara w dostępne darmowo lub zakupione ubrania i dodatki oraz zmiany jego wyglądu. W Szafie można wybrać także kolor Aplikacji MeetClub.

Taniec - ruchy wykonywane przez Avatara, stworzone na potrzeby aplikacji MeetClub, które użytkownik, po zakupie w szafie może wykonywać w klubach aplikacji.

Umowa – umowa o świadczenie Usług, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na czas nieokreślony, w momencie założenia Konta w Aplikacji oraz zaznaczenia przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem Aplikacji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Aplikacji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, która zaakceptowała niniejszy Regulamin w całości, oświadczyła wobec DREM-IT, że ma skończone 18 lat w dacie złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu.

Urządzenie Użytkownika – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Wirtualne kluby – miejsca stworzone w Aplikacji MeetClub, w których można spotykać się z innymi Użytkownikami, poruszać się Avatarem, nawiązywać interakcje z innymi Użytkownikami oraz korzystać z dostępnych w Aplikacji MeetClub usług.

4. Aplikacja MEETCLUB pozwala na korzystanie z serwisu MEETCLUB, prowadzonego przez DREM-IT.

5. Użytkownicy korzystający z aplikacji i serwisu MEETCLUB zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w całości.

Aplikacja i serwis

6. Aplikacja MEETCLUB pozwala na korzystanie z serwisu MEETCLUB. Serwis MEETCLUB jest internetowym serwisem pozwalającym na udział w wirtualnych spotkaniach, koncertach, eventach, interakcjach, poznawanie innych uczestników serwisu w wirtualnych klubach, udział w grach dostępnych w serwisie, zamieszczanie własnych materiałów na Profilu Użytkownika.

7. Do korzystania z aplikacji i serwisu MEETCLUB niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz udostępnienie lokalizacji.

Usługodawca wyraża zgodę na pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze sklepów internetowych Google Play lub App Store, z zachowaniem zasad i warunków regulaminów w nich przewidzianych. Pobranie lub zainstalowanie Aplikacji pochodzącej z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Usługodawcę usunięcia konta.

Usługodawca może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Aplikacją. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Aplikacji.

Rejestracja

8. Pobranie aplikacji MEETCLUB i rejestracja w serwisie MEETCLUB jest darmowa.

9. Każda osoba, która chce zainstalować Aplikację MEETCLUB oraz zarejestrować się w serwisie MEETCLUB musi być osobą fizyczną i mieć ukończone 18 lat oraz zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

10. W celu zainstalowania Aplikacji MEETCLUB oraz rejestracji w serwisie MEETCLUB konieczne jest posiadania urządzenia końcowego odpowiadającego następującym specyfikacjom technicznym:


Android

System min.: Nougat 7.0 lub nowszy

RAM min.: 4 GB

Zegar procesora min.: 2.30 GHz

Wyświetlacz min.:1080 x 1920 pix


iPhone/iPad

System min.: iOS 10 lub nowszy

RAM min.: 2GB

Zegar procesora min.: 2.2 GHz Apple A10


11. Poprawne działanie aplikacji i serwisu MEETCLUB możliwe jest jedynie na urządzeniach końcowych odpowiadającym specyfikacjom technicznym podanym w Regulaminie. DREAM-IT zaznacza, iż korzystanie z aplikacji i serwisu na innych urządzeniach końcowych może wiązać się z brakiem lub ograniczeniem funkcjonalności.

12. DREAM-IT nie odpowiada za ewentualne skutki instalacji Aplikacji MEETCLUB na urządzeniu końcowym, takie jak: spowolnienie działania urządzenia końcowego, konflikt pomiędzy aplikacjami na urządzeniu końcowym lub awaria samego urządzenia końcowego, utraty danych w całości lub w części.

13. Rejestracja w serwisie MEETCLUB wymaga zainstalowania na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji MEETCLUB i wypełnienia przez Użytkownika serwisu formularza rejestracyjnego następującymi danymi:

§ nazwa [nick] Użytkownika,

§ adres e-mail Użytkownika,

§ wiek.

14. Użytkownik potwierdza, iż wskazany przez niego przy rejestracji wiek Użytkownika jest prawdziwy i jest wiekiem Użytkownika, a podane przez niego pozostałe dane nie naruszają praw jakichkolwiek osób trzecich. W przypadku gdy Użytkownik w rzeczywistości nie będzie spełniać kryteriów pozwalających na rejestrację w serwisie MEETCLUB, wyłącznie odpowiedzialnym za skutki takiej rejestracji ponosi Użytkownik oraz jego opiekun prawny.

15. Potwierdzenie i dokończenie rejestracji w Aplikacji MEETCLUB następuje za pośrednictwem link’u w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej przez serwis MEETCLUB na wskazany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej. Po potwierdzeniu rejestracji osoba rejestrująca się uzyskuje status Użytkownika.

16. Zarejestrowany Użytkownik posiada w serwisie MEETCLUB indywidualne konto, dostępne wyłącznie dla Użytkownika po zalogowaniu. Wszystkie czynności wykonywane w serwisie MEETCLUB przez Użytkownika dokonywane są za pośrednictwem jego Konta Użytkownika.

17. Za pośrednictwem Konta Użytkownika Użytkownik wprowadza ustawienia swojego Profilu w serwisie MEETCLUB i nim zarządza. Profil Użytkownika może zawierać, według uznania Użytkownika, następujące dane:

§ fotografie Użytkownika,

§ Avatar Użytkownika,

§ zainteresowania i inne dane związane z osobowością.

18. Użytkownik personalizuje swojego Avatara poprzez wybór:

§ płci,

§ typu budowy ciała,

§ koloru włosów,

§ koloru oczu,

§ fryzury,

§ ubrań,

§ dodatków.

19. Avatar Użytkownika jest postacią fikcyjną i nie musi odpowiadać jego realnym cechom fizycznym.

20. Użytkownik może udostępnić swoją lokalizację innym Użytkownikom aplikacji i serwisu MEETCLUB. Lokalizacja będzie widoczna (z dokładnością nie większą nią do 500 m) dla innych Użytkowników, z wyjątkiem Profilu Użytkownika Premium. Dla poprawnego działania Aplikacji i serwisu niezbędne jest uruchomienie lokalizacji urządzenia we wszystkich wersjach profilu Użytkownika.

21. Wszelkie materiały opublikowane przez Użytkownika na jego Profilu Użytkownika muszą być własnością Użytkownika (lub Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia lub zgody od właściciela/dysponenta materiałów) a ich publikacja na Profilu Użytkownika nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz dobrych obyczajów.

22. Użytkownik publikując materiały na Profilu Użytkownika udziela DREAM-IT bezterminowej licencji na korzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i dalsze udostępnianie materiałów Użytkownika jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet i prasy drukowanej.

23. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić DREAM-IT, w terminie 10 dni od wystąpienia takiego zdarzenia, z wszelkich roszczeń dotyczących materiałów opublikowanych przez Użytkownika i skierowanych przez osoby trzecie wobec DREAM-IT, w szczególności poprzez wstąpienie w jego miejsce w sprawie sądowej lub przystąpienie jako interwenient uboczny w procesie sądowym. DREAM-IT zastrzega sobie prawo do działania jako pokrzywdzony, poszkodowany oraz oskarżyciel posiłkowy w przypadku wystąpienia zdarzenia uprawniającego DREAM-IT do złożenia takiego wniosku.

24. Użytkownik ustala zakres danych zawartych w Profilu Użytkownika, które dostępne będą dla innych Użytkowników serwisu MEETCLUB. Użytkownik nie może ustawić dostępności dla innych Użytkowników następujących danych:

§ adres e-mail Użytkownika,

§ hasło do Konta.

25. DREAM-IT może wprowadzić limit materiałów publikowanych przez Użytkownika, jeżeli ich opublikowanie może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu MEETCLUB, w szczególności co do rozmiaru lub/i funkcjonalności lub/i zakłóceń. Ograniczenie dotyczyć może rozmiaru pliku, obrazu lub ilości plików, obrazów, linków.

26. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika w serwisie MEETCLUB. Użytkownik nie może udostępniać ani przekazywać osobom trzecim swojego Konta Użytkownika i Profilu Użytkownika oraz danych dostępowych.

Dostępność serwisu

27. DREAM-IT nie gwarantuje pełnej dostępności serwisu MEETCLUB i zastrzega, iż możliwe są okresowe przerwy w dostępności do serwisu MEETCLUB w związku z prowadzonymi przez DREAM-IT pracami konserwacyjnymi, aktualizacyjnymi, przerwami, zakłóceniami, zniekształceniami sygnału lub usuwaniem awarii.

28. DREAM-IT nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności serwisu, w tym w szczególności na skutek okoliczności leżących po stronie Użytkownika, jego urządzeń końcowych lub dostawcy usług internetowych, z których korzysta Użytkownik, na skutek zdarzeń losowych, na skutek działań osób trzecich lub innych działań nie wywołanych przez DREAM-IT (np. przez booty).

29. DREAM-IT zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego wyłączenia serwisu MEETCLUB bez podania przyczyny.

Zasady użytkowania aplikacji

Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Założenie Konta w Aplikacji oraz zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem jest tożsame z zawarciem z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi.

30. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu MEETCLUB oraz zawartych w nim funkcjonalności Aplikacji, rozwiązań do celów innych niż to wynika z charakteru serwisu MEETCLUB lub innych celów sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności niedozwolone jest:

§ rozpowszechnianie i przekazywanie treści pornograficznych lub treści z wykorzystaniem lub/i użyciem dzieci lub o podobnym charakterze,

§ wykonywanie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

§ rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,

§ propagowanie nietolerancji, rasizmu, ksenofobii, faszyzmu, totalitaryzmu oraz innych skrajnych poglądów, które nawet hipotetycznie i pośrednio, mogłyby naruszyć czyjekolwiek prawa,

§ podejmowanie w serwisie MEETCLUB jakichkolwiek działań na szkodę Użytkowników, szkodę DREAM-IT lub innych osób trzecich,

§ publikowanie w serwisie, w ramach Konta Użytkownika, Czatu itp. treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne czy dobra osobiste osób trzecich, bez względu czy są to osoby fizyczne, prawne lub nie posiadające żadnego statusu,

§ popełnianie przestępstw, wykroczeń, czynów nieuczciwej konkurencji.

Funkcjonalności i usługi

31. Serwis MEETCLUB posiada następujące funkcjonalności:

§ Challenge – system interakcji dla Użytkowników (dzienny, tygodniowy, eventowy) pozwalający na zdobycie nagrody punktowej pozwalającej na czasowe uprawnienie do otrzymania dodatkowej ograniczonej w czasie funkcjonalności lub konkretnej nagrody.

§ Chat - umożliwia rozmowę dwóch Użytkowników obecnych w tym samym Wirtualnym Klubie,

§ Daily rewards – dzienna nagroda coins otrzymywana za logowanie w aplikacji MEETCLUB.

§ Dołączanie kodem – mechanizm zapraszania użytkowników do swojej instancji wirtualnego klubu, poprzez wybór profilu z listy użytkowników z poziomu funkcjonalności.

§ Event – czasowe wydarzenie odbywające się w wirtualnych klubach MEETCLUB.

§ MiniGry - umożliwiają Użytkownikom udział w mini-grach w Wirtualnym Klubie i zdobywania Coinsów, za które Użytkownik może zakupić ubrania, dodatki lub wirtualne drinki itp.,

§ Kody specjalne – kody umożliwiające przesłanie oraz odebranie nagrody w postaci Coins od MeetClub lub innego użytkownika.

§ Komunikator – umożliwia komunikację pomiędzy Użytkownikami znajdującymi się w danym Wirtualnym Klubie,

§ Licznik osób w klubie – informacja o liczbie osób, które przebywają w danym momencie w wirtualnym klubie.

§ Lista użytkowników – lista użytkowników w aplikacji MEETCLUB, pokazująca użytkowników i ich profile. Pozwala na przeglądanie profili innych użytkowników znajdujących się aktualnie w klubie oraz zalogowanych do aplikacji w ostatnich 24h.

§ Newsletter – - funkcjonalność umożliwiająca zapisanie się użytkownika poprzez przesłanie adresu e-mail na listę osób otrzymujących informację handlowe i promocyjne związane z działalnością i funkcjonowaniem aplikacji MEETCLUB w formie wiadomości e-mail. Wypisanie się z newslettera możliwe jest poprzez kliknięcie w link dezaktywujący zamieszczony w stopce otrzymanej wiadomości e-mail. Usunięcie konta w aplikacji MEETCLUB nie powoduję usunięcia adresu e-mail z listy osób otrzymujących newsletter.

§ Newsy – informację o zaplanowanych wydarzeniach odbywających się w wirtualnych klubach MEETCLUB.

§ Ocena aplikacji – funkcjonalność umożliwiająca dokonanie oceny oraz recenzji aplikacji MEETCLUB, z poziomu zaimplementowanego do aplikacji okna systemowego Sklepu Play/App Store. Ocena gwiazdkowa lub/oraz opinia zamieszczona w oknie systemowym Sklepu Play/App Store zapisuję się jako ocena aplikacji przyznana z poziomu aplikacji Sklepu Play/App Store.

§ Pasek energii – funkcja umożliwiająca użytkownikowi skorzystanie z darmowych wejść do wirtualnych klubów w aplikacji MEETCLUB. Pasek umożliwia trzy darmowe wejścia, będąc podzielony jest na trzy kafelki odnawiane w systemie – po upłynięciu 20 minut = otrzymujemy 1 kafelek, aż do pełnego naładowania paska do 3 kafelków. Po naładowaniu pełnego paska, kafelki nie ładują się na zapas. Każdy z kafelków umożliwia jednorazowe wejście do klubu MEETCLUB (za wyjątkiem klubów partnerskich (Energy2000), do których wejście zawsze odbywa się odpłatnie oraz najbliższego klubu pod względem lokalizacji, który oddalony jest od aktualnej lokalizacji użytkownika, do którego wejście jest zawsze darmowe). Możliwy jest zakup jednego kafelka paska energii za równowartość 10 coins, lub odnowienie całego paska energii za 20 coins. W przypadku użytkowników posiadających pakiet premium ilość wejść do klubów w aplikacji MEETCLUB jest nieograniczona (za wyjątkiem klubów partnerskich (Energy2000), do których wejście zawsze odbywa się odpłatnie).

§ Propozycja znajomych – propozycję znajomości z innymi użytkownikami w aplikacji, przydzielane na podstawie algorytmu opartego o udzielone przez użytkownika informację zawarte w profilu.

§ Próbny pakiet VIP – Pakiet premium przyznawany użytkownikowi na 14 dni, mający na celu zapoznanie użytkownika z funkcjonalnościami oferowanymi w ramach płatnego pakietu premium w aplikacji MEETCLUB. Przyznany pakiet premium po ukończeniu 14-dniowego okresu próbnego, odnawia się automatycznie, przechodząc na płatną subskrypcję pakietu premium w wersji 1 miesiąc i odnawia się cyklicznie do czasu rezygnacji z subskrypcji przez użytkownika. Środki za rozpoczęcie płatnej subskrypcji po upłynięciu okresu próbnego, pobierane są automatycznie z portfela elektronicznego użytkownika, podpiętego do Sklepu Play/App Store. Podczas akceptacji przyznania parkietu premium pojawia się jasna informacja o automatycznym przedłużaniu pakietu po ukończeniu okresu próbnego oraz o pobieraniu fizycznych środków z portfela elektronicznego, na co użytkownik przyjmujący pakiet premium wyraża zgodę.

§ Przesyłanie itemów - mechanizm umożliwiający przesyłanie pomiędzy użytkownikami elementów zakupionych w MEETCLUB, takich jak elementy zakupione w szafie.

§ Ranking – system oceniania Użytkowników na podstawie ich aktywności w MEETCLUB obejmujący kwalifikacje do poziomów oceny: brązowy, srebrny, złoty, diament oraz premium.

§ Rozmowa telefoniczna – umożliwia rozmowę audio z innymi Użytkownikami, wymaga udzielenia dostępu do korzystania przez MEETCLUB z mikrofonu urządzenia

§ Rozmowa anonimizowana – umożliwia rozmowę głosową z wizualnym widokiem animacji awatara, osadzoną w przestrzeni 3D. Animizacja odwzorowuję popiersie awatara, naśladując mimikę twarzy użytkownika podczas rozmowy video z innym użytkownikiem. Wymaga udzielenia dostępu do korzystania przez MEETCLUB z kamery urządzenia.

§ Tańce - ruchy wykonywane przez Avatara, stworzone na potrzeby aplikacji MeetClub, które użytkownik, po zakupie w szafie za coins ,może wykonywać w klubach aplikacji.

§ Tutorial – instrukcja prowadząca krok po kroku użytkownika po działaniu aplikacji. Zakłada wyświetlanie ankiety mającej na celu uzupełnienie profilu użytkownika o jego wiek, preferencje seksualne oraz zainteresowania, o które oparte są propozycję znajomych.

§ Wirtualny Klub – umożliwia poruszanie się po pomieszczeniu klubu i poznawanie innych Użytkowników obecnych w danym Wirtualnym Klubie, zakupu wirtualnych napojów,

§ Wirtualny koncert – udostępnianie tej samej muzyki wszystkim Użytkownikom obecnym w danym Wirtualnym Klubie,

§ Wysyłanie coins – funkcjonalność umożliwiająca zakup wybranej paczki coins innej osobie. Zakup stanowi odpłatny element i odbywa się za fizyczną walutę.

§ Zakup Coinsów – Użytkownik może za pomocą Coinsów nabywać w sklepie usługi oferowane przez MEETCLUB. . Zakup stanowi odpłatny element i odbywa się za fizyczną walutę.

§ Zapraszanie znajomych – mechanizm zapraszania użytkowników do swojej instancji klubu, poprzez wybór profilu z listy użytkowników z poziomu funkcjonalności.

Płatności

32. Korzystanie z Aplikacji i serwisu MEETCLUB jest darmowe, za wyjątkiem zakupu przez Użytkownika Coinsów, które powalają korzystać z odpłatnych elementów, obejmujących m.in.:

§ ubrania,

§ dodatki,

§ wejściówki do Wirtualnych Klubów,

§ tańce

§ podarowanie coins

§ pasek energii

Serwis MEETCLUB umożliwia zakup przez Użytkownika Profilu Premium, za rzeczywistą walutę, który odnawia się automatycznie do czasu jego rezygnacji przez Użytkownika.

33. Płatności w Aplikacji i serwisie MEETCLUB następują za pośrednictwem platformy GOOGLE PLAY lub IOS PLAY. Dokonując płatności Użytkownik wyraża zgodę na jej dokonanie za pośrednictwem tych platform i na zasadach w nich określonych.

34. Zakupione przez Użytkownika odpłatne elementy, jakimi są „drinki”, wejściówki do Wirtualnych Klubów lub Profil Użytkownika Premium są przypisywane do Konta Użytkownika, na czas określony w ofercie sprzedaży odpłatnego elementu, a po użyciu tego elementu, usuwane z Konta Użytkownika.

35. Użytkownik dokonując zakupu w Aplikacji i serwisie MEETCLUB wyraża zgodę, w trybie art. 38 pkt. 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez DREAM-IT przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i jest świadomy, iż wraz z przypisaniem odpłatnych elementów do Konta Użytkownika, utraci on prawo do odstąpienia od umowy.

Dodatkowe usługi Premium

36. W ramach serwisu objętego Aplikacją MEETCLUB, Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu usług o charakterze Premium, które są odmienne do podstawowego Profilu Użytkownika.

37. Działanie Profilu Użytkownika jako Profil Użytkownika Premium ograniczone jest w czasie i zależne od ceny dla poszczególnego okresu obejmującego miesiąc, kwartał lub rok.

38. Profil Użytkownika Premium umożliwia:

§ filtrowanie Użytkowników na podstawie wskazanych kryteriów,

§ tryb incognito (dany Użytkownik Premium jest niewidoczny dla innych Użytkowników w Wirtualnym Klubie, porusza się i wchodzi w interakcje, jakby był w Wirtualnym Klubie),

§ wysyłanie zdjęć SNAP w ilości większej aniżeli 3 zdjęć na dobę,

§ dawanie serduszek bez limitu,

§ otrzymanie drinków z kategorii Symbole w cenie usługi Premium przez cały okres jej trwania,

§ możliwość wejścia do wszystkich klubów MeetClub (płatne tylko kluby partnerskie),

§ możliwość niepokazywania swojej lokalizacji,

§ możliwość bycia topless w aplikacji (Avatar może wejść w bieliźnie do klubu, lub w części garderoby),

§ możliwość wyboru fryzur w niestandardowych kolorach(w szafie).

Wyrejestrowanie Konta przez Użytkownika

39. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto Użytkownika serwisu MEETCLUB oraz odinstalować Aplikację MEETCLUB.

40. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika usunięte zostają z serwisu MEETCLUB Profil wraz ze wszystkimi danymi i materiałami Użytkownika.

41. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika wniosku o usuniecie jego danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym usunięciu ulega również Konto Użytkownika z uwagi na brak możliwości świadczenie usługi przez DREAM-IT.

42. Odinstalowanie Aplikacji MEETCLUB z urządzenia końcowego Użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika z serwisu MEETCLUB.

43. Odinstalowanie Aplikacji MEETCLUB lub usunięcie Konta Użytkownika nie są równoznaczne z usunięciem adresu e-mail, który użytkownik przesłał w związku z zapisem do funkcjonalności Newsletter.

43. MEETCLUB zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Użytkownika, w tym pozwalających na identyfikację urządzenia Użytkownika, zgodnie z przepisami prawa i w jego granicach.

44. Blokada i usuniecie Konta Użytkownika przez DREAM-IT

45. W sytuacji gdy Użytkownik korzysta z serwisu i Aplikacji MEETCLUB w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego DREAM-IT może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik:

§ korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

§ nie zalogował się na Serwisie przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zalogowania się przez Użytkownika,

§ korzysta z więcej niż z jednego Konta Użytkownika,

§ nie zaakceptował zmian w Regulaminie,

§ narusza przepisy prawa powszechnie obowiązujące lub prawa osób trzecich, choćby pośrednio.

46. DREAM-IT może podjąć decyzję o odblokowaniu Konta Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik zaprzestanie działań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

47. DREAM-IT zastrzega sobie w każdym przypadku prawo - z uwagi na ochronę interesów innych Użytkowników oraz osób trzecich - do decydowania o udostępnieniu Profilu Użytkownika lub jego blokadzie. Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia danych Profilu Użytkownika w języku polskim lub angielskim, zgodnie z faktami. W przypadku zamieszczenia wpisów lub sformułowań niezrozumiałych, w obcych językach, lekceważących innych Użytkowników lub godzących w prawa osób trzecich, choćby pośrednio, DREAM – IT ma prawo odmowy publikacji Profilu Użytkownika oraz posiada prawo do jego zablokowania, zawieszenia lub zamknięcia. DREAM – IT zastrzega sobie prawo do zmiany lub usuwania jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Użytkownika lub odmowy ich opublikowania, jeżeli treść takich informacji naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego lub dobre imię DREAM-IT. Użytkownik wyraża niniejszym świadomą zgodę dla DREAM-IT na wszelkie niezbędne działania DREAM-IT zmierzające do ochrony praw pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich.

Polityka prywatności

48. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu MEETCLUB.

49. Właścicielem i operatorem Aplikacji i serwisu MEETCLUB jest DREAM-IT.

50. Administratorem wszystkich danych osobowych przekazanych w ramach korzystania z Aplikacji i serwisu MEETCLUB jest DREAM-IT.

51. DREAM-IT odpowiada za przetwarzanie zbieranych w ramach serwisu i Aplikacji MEETCLUB informacji oraz dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników i ochrony danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z serwisu.

52. Dane osobowe pozyskane przez DREAM-IT w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu i Aplikacji MEETCLUB są przetwarzane w szczególności do:

§ realizacji głównej funkcjonalności portalu MEETCLUB, polegającej na udostępnieniu serwisu pozwalającego na udział w wirtualnych spotkaniach, koncertach, poznawania innych uczestników serwisu w wirtualnych klubach, udział w grach dostępnych w serwisie,

§ przesyłania informacji drogą elektroniczną - powiadomienia o aktywności aplikacji,

§ realizacji obowiązków nałożonych na MEETCLUB w ramach przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

53. DREAM-IT w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowało wewnętrzną politykę bezpieczeństwa, procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostepnieniu danych osobom nieupoważnionym. DREAM-IT kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

54. DREAM-IT przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

55. Serwis i Aplikacja MEETCLUB realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w aplikacji MEETCLUB.

56. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności DREAM-IT w ramach realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem serwisu i Aplikacji MEETCLUB lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie Użytkownika.

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Ponadto przetwarzamy dane każdego użytkownika charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej aplikacji (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy korzystasz z aplikacji za pomocą laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów statystycznych oraz do poprawy działania aplikacji. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z aplikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacją.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów aplikacji i poprawa jej jakości.

57. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

58. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

w zakresie realizacji zawartej z DREAM-IT umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia, w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na DREAM-IT w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez DREAM-IT, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów DREAM-IT stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

59. Dane osobowe pozostawione w serwisie lub w Aplikacji MEETCLUB nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do korzystania z usług podmiotów świadczących usługi hostingowe, w celu przechowywania danych osobowych Użytkowników.

60. Dane osobowe Użytkowników nie będą także udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

61. Do danych osobowych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

62. Wszelkie uwagi Użytkowników związane z RODO Użytkownik powinien przekazywać na adres poczty elektronicznej: rodo@meetclub.pl

63. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez DREAM-IT odbiorcom, którzy są dostawcami usług m.in. pośrednikom płatności. Dane mogą być udostępnione również innym podmiotom niż wskazanym powyżej, które posiadają uprawnienie dostępu wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa np. organom publicznym. Dane w zakresie udostępnionym przez Użytkownika mogą być dostępne również dla innych Użytkowników Serwisu.

64. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub przypuszczalnego miejsca popełnienia naruszenia.

RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dream-IT sp. z o.o., ul. Krakowska 7/11, 31-062 Kraków, inspektorem ochrony danych osobowych w Dream-IT sp. z o.o. jest Pan Jacek Kamza, iod@dream-it.com.pl, tel. +48 502 660 340;

65. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z aplikacji i serwisu MEETCLUB;

66. dane osobowe gromadzone są na podstawie zgody przyznanej przez Pana/Panią podczas akceptacji Regulaminu aplikacji mobilnej MeetClub;

67. Serwis i Aplikacja MEETCLUB realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w aplikacji MEETCLUB.

68. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności DREAM-IT w ramach realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem serwisu i Aplikacji MEETCLUB lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie Użytkownika.

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Ponadto przetwarzamy dane każdego użytkownika charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej aplikacji (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy korzystasz z aplikacji za pomocą laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów statystycznych oraz do poprawy działania aplikacji. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z aplikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacją.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów aplikacji i poprawa jej jakości.

69. dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z zasobów aplikacji MeetClub;

70. dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazane powyżej Przedsięwzięcie, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi;

71. dane osobowe będą przetwarzane od momentu akceptacji Regulaminu, do czasu usunięcia przez Pana/Panią konta w aplikacji MeetClub, za wyjątkiem adresu e-mail, który został podany przy rejestracji do newslettera. Dane, które nie zostały usunięte przechowywane będą w celach archiwalnych na platformie Microsoft Azure, w tym usłudze PlayFab w zakresie realizacji zawartej z DREAM-IT umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia; w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na DREAM-IT w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez DREAM-IT; do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów DREAM-IT stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

72. odbiorcami danych osobowych będą Dream-IT sp. z o.o. oraz podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez Dream-IT sp. z o.o. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;

73. przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do Dream-IT sp. z o.o. do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych,

• ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;

74. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

75. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

76. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zmiana Regulaminu

77. DREAM-IT zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści Regulaminu, w całości lub w części, w szczególności w sytuacji gdy jest to spowodowane koniecznością dostosowania jego treści do technicznych aspektów funkcjonowania serwisu i Aplikacji MEETCLUB lub zmian w powszechnie obowiązujących przepisach lub wymagane jest do dla rozwoju Aplikacji i funkcjonalności MEETCLUB.

78. W przypadku gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmian w treści Regulaminu jego Konto Użytkownika zostanie usunięte przez DREAM-IT.

Postanowienia końcowe

79. Użytkownik nie może kopiować, powielać lub jakiekolwiek inne wykorzystywać całości lub części informacji oraz innych danych zawartych w serwisie MEETCLUB lub stanowiących jego integralną część, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku określonego w treści ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

80. Treść niniejszego Regulaminu oraz stosunku prawnego łączącego Użytkownika z DREAM-IT podlega prawu polskiemu.

81. DREAM-IT ma prawo zlecić osobom trzecim, które są jej usługodawcami i wykonawcami, świadczenie części lub całości zakresu świadczonych usług, o ile nie narusza to praw Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.

82. DREAM-IT nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników, w szczególności za dokonane przez nich naruszania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, obejmujące m.in. popełnione przestępstwa, bez względu na formę, wykroczenia oraz naruszenia dóbr osobistych i praw osób trzecich.

83. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

84. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.